This shop uses cookies and other technologies so that we can improve your experience on our sites.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van TREND HOLLAND CHARACTER MERCHANDISING BV gevestigd en kantoorhoudende te Ede
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabneken voor x te x op x onder nummer x
samengesteld door Graydon Nederland BV te Amsterdam Repro- en Auteursrechten worden voorbehouden
ALGEMEEN

 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavi­ge voorwaarden. Afwi|kingen dienen uitdrukkelijk schrittelijk met ons overeengekomen te worden.
 2. Onder 'de wederpartij' wordt in deze voorwaarden verstaan; ieder (rechts)persoon. die met onze onderneming oen overeenkomst heeft afgesloten, respektievelijk wenst af te sluiten on behafve deze. diens vertegenwoordi­gers). gemachtigde(n). rechtverknjgende(n) en erfgenamen.
 3. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voorzover niet in stnjd met de onderhavi­ge voorwaarden in dat geval zuBen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderzins voorrang bedongen is.

AANBIEDINGEN

 1. Alle door ons gedane aanbiedingen. In welke vorm dan ook. zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld.
 2. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, kataiogi ol andere bescheiden, blijven deze te allen tijden ons eigendom en moeten op eerste verzoek franko aan ons worden teruggezonden. Alle gegevens zijn indicatief van aard.

Zij mogen onze toestemming met vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden

 1. Indien de tegenpartij geen gebruik wenst te maken van onze diensten, zijn wij gerechtigd om de aan de aanbie­ding verbonden kosten in rekening te brengen, voor zover deze specifiek voor de wederpartij worden gemaakt.
 2. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) dokumentatie verplicht ons niet tot akseptatie van een order. Niet- akseptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk. maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij Ier kennis gebracht.
 3. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen (e weigeren, danwel onder rem­bours te leveren.

OVEREENKOMST

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dèn tot stand nadat wij een opdracht schrift eb jk hebben aanvaard, respektievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schrif- telijk zijn bevestigd.
 3. Voor transakties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de faktuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reklame binnen 3 werkdagen.
 4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitslui­tend te onzer beoordeling • voldoende krodietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 5. Wij zijn gerechtigd bij of na hel aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 6. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk. dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de door ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te scha­kelen. waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend konform de verstrekte pnjsopgaven.
 7. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de korrekte uitvoering van de overeenkomst.

Indien de te leveren zaken bedrukt moeten worden, is de wederpartij gehouden ons duidelijke en schriftebjke instrukties dienaangaande te verschaffen, bij gebreke waarvan de opdracht voor risico van de wederpartij wordt uitgevoerd.
PRIJZEN

 1. Tenzij anders vermeld zijn onze pnjzen:
 2. gebaseerd op levering at ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats.
 3. exklusief BTW. invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.
 4. exklusief de kosten van verpakkingen, in- on uitlading, vervoer en verzekering,
 5. vermeld m nederlandso valuta; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
 6. Ingeval van verhoging van een of meer der kostpnjsfaktoren zijn wij gerechtigd om de orderpnjs dienovereen­komstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voor­schotten. met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.
 7. Door ons toegezegde bonussen, klantenkortingen e.d. zijn behoudens andersluidende schrittefijke overeenkomst slechts gedurende één jaar geldig.

ANNULERING
Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 15% van de orderprijs (inkl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op voBedige schadevergoeding, inld. gederfde winst.
LEVERING

 1. Vanaf het moment van simt mg van de koopovereenkomst is het gekochte voor risiko van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bednjf van de wederpartij.

Franco levering geschiedt alleen indien voor zover drt door ons met de wederpartij is overeengekomen en op de faktuur of anderzins wordt aangegeven.

 1. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transportering gereed staat.
 2. De wederpartij « verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevenng. doch in elk geval binnen 3 werkdagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te kontroleren. dan wel deze kootroie uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
 3. Eventuele tekorten erVof beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn. dient de wederpartij op de aflevenngsbon. de faktuur erVol de vervoersdokumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reklames dienaangaande met meer m behandeling genomen.
 4. Wij zijn gerechtigd om te leveren m gedeelten (deelieveranties). welke wij afzonderlijk kunnen faktureren.
 5. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schoftelijk anders is overeengekomen. De levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risiko. Als dan zal takturatie van de overeengekomen verkoopprijs plaatsvinden alsof werd afgenomen en zul­len de bijkomende kosten later worden gefaktureerd. Indien de goederen na een periode van 2 weken niet door de wederjjartij zijn afgenomen, zijn wq gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze goederen en doet de wederpartij afstand van al haar rechten dienaangaande.

De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd onze overige rechten.
TRANSPORT/RISIKO

 1. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed hutsvader/koopman bepaald.

Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle nsiko in deze op zich. mklusiet schukl/naiatigheid van de vervoerder.

 1. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
 2. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de faktuur wordt vermeld.

Wanneer wij een dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.
OVERMACHT

 1. Onder "overmacht" wordt ten deze verstaan:

elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de over­eenkomst redelijkerwijs door de andere partij met meer kan worden verlangd.

 1. Indien naar ons oordeel de overmacht van lijdelijke aard zal zijn. hebben wij het recht de uitvoering van de over­eenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoel.
 2. Is naar ons oordeel de overmachtssituatie van blijvende aard. dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 3. Wij zijn gerechtigd de betaling te vorderen van e prestaties, die bij de mtvoenng van de betreffende overeenkomst zijn vemcht. vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid * gebleken.
 4. De partij die meent m overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmèddellijk in kennis te stellen.

INTELLEKTUELE EIGENDOM

 1. Alle auteursrechten en alle tekeningen, mallen, litho's, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke, door of namens ons bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijven ons eigendom, evenals het recht om daarvan gebruik te maken.
 2. Wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschntten of beschermde rechten van derden.

Verder vrijwaart zij ons voiedig voor aOe direkte en mdirekte gevolgen van aanspraken welke derden jegens ons geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van deze garantie.
AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wij sluiten iedere aansprakelijkhied uit. voor zover die niet in de Wet geregeld is.
 2. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
 3. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook. direkt of indirekt. waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, danwel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
 4. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het gele­verde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
 5. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij, zijn wij gevrij­waard tegen aBe eventuele aanspraken van de wederpartij en/of derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of do schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling en/of fabrikagefouten danwel door enigerlei andere oorzaak.

REKLAMES

 1. Eventuele reklames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 8 dagen na levering van de betreffende prestatie schnftefcjk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
 2. Reklames over fakturen dienen eveneens schnfteiijk te worden mgediend en wel binnen 8 dagen na de faktuur- datum.
 3. Na het verstnjken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respektievelijk de faktuur. te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reklames niet meer door ons in behandeling genomen.
 4. Met betrekking tot de bestelde hoeveelheid goederen geldt een tolerantie van 10% naar boven of naar beneden. Ovenge geringe of gebruikelijke afwijkingen, marges of toleranties zijn nimmer aanleiding tot enige reklames.
 5. Indien de reklame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wi| uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie to leveren.
 6. Slechts indien en voorzover de reklame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op. tot het moment waarop de reklame is afgewikkeld.
 7. Retoumering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schrittelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.

GARANTIE

 1. Met Inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij gedurende een nader overeen te komen periode garantie op de door ons geleverde produkten. Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus geen storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.
 2. Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door ons met langer garantie verleend, dan deze derde leverancier aan ons verleent.
 3. De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.
 4. De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij erv/of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden of wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.
 5. Vervangen wij ter voldoening aan onze garantieverplichtng onderdelen, dan worden de vervangen delen ons eigendom.
 6. Voldoet do wederpartij niet. dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloei­ende verplichting, dan zijn wij niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Geleverde goederen blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegnp van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer do wederpartij een natuurlijk persoon «. zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekesteBing of rechterlijke tussenkomst geheel ol gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen.

Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet.
In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij d<rekt en volledig opeisbaar zijn.

 1. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bednjfsuitvoering worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet In onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vorde­ring van een derde.
 2. Tot zekerheid voor korrekte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook. verkrijgen wij bovendien bezitloos pandrecht - door het ontstaan der vordering - op al die goederen waarin de door ons geleverde zaken zijn vorworkt. dan wel waarvan zij deolmtmaken

De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schnftelijke akseptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte bedoeld in de Wet.
BETALING

 1. Tenzij schrittelijk anders overeengekomen, dient betaling kontant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden, of middels storting of overmaken op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na faktuurdatum.

De op onze bank/giroafschritten aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betakngsdag aange­merkt.

 1. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande fakturen.
 2. Ingeval de wederpartij:
 3. instaat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat. een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd.
 4. komt te overlijden of onder kuratele wordt gesteld.
 5. enige uit kracht der Wet of van deze kondities op hem rustende verplichting niet nakomt.
 6. nalaat een lakt uurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.
 7. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bednjf m een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging m de doelstelling van zijn bednjf.

hebben wij door het enkel plaatsgnjpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeen­komst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende dien­sten. terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.
RENTE EN KOSTEN

 1. Indien betaling niet binnen de in de vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege In verzuim en vanaf de faktuurdatum een rente van 1.5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 2. Allo te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

De gerechtelijke kosten omvatten mede a»e feitekjke kosten rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het bquidatietanef te boven gaan.
De buitengerechtelijke inkassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegnp van voomoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.
RETENTIE
Wij zijn te allen tijde gerechtigd enig goed dat wij onder enigerlei titel van de wederpartij onder ons houden, terug te houden tot het moment dat de wederpartij al hetgeen hij ons verschuldigd is heeft voldaan, danwel voldoende zekerheid daartoe heeft gesteld. Indien wij ons genoodzaakte zien ons retentierecht uit te oefenen, zijn wij tevens gerechtigd de wederpartij alle daaraan verbonden kosten m rekening te brengen, inkl. opslagkosten.
TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de urtvoenng daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
GESCHILLEN

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloei­end uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard. zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats « gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd s.
 2. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daar­van schrittelijk in kennis zullen stellen.

Indien de wederpartij een consument is. heeft zij gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.

 1. Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen dne scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid.

Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden lesamen.
De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen.
Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.


Recently Viewed

No products

Menu